GALLERY.needforspeed.sk

Need for Speed Galéria

Click to view full size image

Pravidl?? WCH '11

Nasleduj??ce riadky pozorne �??�tajte!

Uploadovanie obr??zkov - pravidl??:
1. Svoj obr??zok nebudete uploadova?? do svojich gal?�ri?�, ale do gal?�rie s pr?�slu??n??m n??zvom, ktor?? sa v??m zobraz?� v mo??nostiach umiestnenia v????ho obr??zka. (Gal?�rie)
2. Ka??d?? zo svojich obr??zkov pomenujte pod�?a vzoru: V???? Nick (Nadpis obr??zku)
3. Popis a k�???�?ov?� slov?? pravidl?? neur�?uj??.

ÄŽal??ie pravidl??:

- S????a??n?� auto (skupina ??ut) bude uveden?� v ??vodnom obr??zku pred ka??d??m kolom (podporovan?� hern?� platformy: PC), ??iadne obr??zky in?�ho auta nebud?? akceptovate�?n?�.
- Cel?? Wonder Championship '11 bude ma?? 5 k?�l, ka??d?� kolo v inom NFS:
1. kolo - Underground 2
2. kolo - Pro Street
3. kolo - Underground 2
4. kolo - Pro Street
5. kolo - Shift

Upres??uj??ce inform??cie bud?? zverejnen?� v ??vodnom obr??zku pred ka??d??m kolom.
- Mo??ete uploadn???? iba jeden obr??zok v ka??dom kole!
- Koment??re k jednotliv??m obr??zkom s?? povolen?�, riadia sa stanoven??mi pravidlami vo FAQu NFSG. V??minku bud?? tvori?? iba inform�?n?� obr??zky ?�vod, Pravidl?? a Hlasovanie (??pecifick?? obr??zok ozna�?ovan?? t??mto screenom), ktor??ch pravidl?? s?? sp?�san?� v popise obr??zka.
- Trvanie registr??cie automobilov do s??ta??e, resp. d�???ka trvania hlasovania s?? uveden?� v popise gal?�rie.
- Administr??torsk?? Team si dovo�?uje pod�?a platn??m pravidiel a FAQu NFSG vyl??�?i?? toho ??�?astn?�ka, ktor?? bude poru??ova?? platn?� pravidl??.
- Obr??zky s administr??torsk??m overen?�m Pre??iel s?? nemeniteln?�. To znamen??, ??e ??iadna zmena u nich nem?�??e nasta??.

Overenie registr??cie Adminstr??torom, homologiz??cia obr??zka:

Ka??d?? obr??zok sa pred za�?iatkom hlasovania overen?� administr??torom. Ak spln?� v??etky po??iadavky, v popise obr??zka bude nap?�san?� nasledovn?�:
Administr??torsk?� overenie - Meno administr??tora - Pre??iel

V pr?�pade ak by obr??zok nespl??oval pravidl??, bude nap?�san?� nasledovn?�:
Administr??torsk?� overenie - Meno administr??tora - Nepre??iel
Z d?�vodu:
- v??pis ch??b.
(V tomto pr?�pade NIE JE mo??nos?? na opravu - u???�vate�? v danom kole nebude zaraden?? do s????a??e.)

Pr?�padn?� fal??ovanie overenia bude znamena?? okam??it?� vyl??�?enie!

Pravidl?? a postup hlasovania

Pravidl?? hlasovania
1. Hlasova?? mo??e ka??d?? iba raz!
2. Hlasuj??ci nem?�??e hlasova?? za seba.
3. Hlasovac?� thread je ozna�?en?? ??pecifick??m screenom sle�?ny :-).
4. V hlasovacom threade platia ??pecifick?� pravidl?? : - Na ni�? sa nereaguje, iba sa hlasuje!
5. Platn?? hlas je jedine ten, ktor?? bude spl??ova?? Pravidl?? hlasovania a postup hlasovania!
6. Hlasovanie sa uzatv??ra a?? v uz??vierke hlasovania (uveden?� v popise gal?�rie alebo ni??sie v texte). Dovtedy je mo??n?� akejko�?vek zmeny v hlasovan?� mo??nostou edit.
7. Kontrola a spo�??�tanie hlasov bud?? uskuto�?nen?� a?? po uz??vierke hlasovania.
8. Hlasovanie u???�vate�?a, ktor?� nespln?� pravidl?? (po uz??vierke hlasovania) nebude bran?� do ??vahy a bude vymazan?�.

Postup hlasovania
Do svojho pr?�spevku v diskusi?� jednoducho �??�selne zorad?�te t??ch s????a??iacich o ktor??ch si mysl?�te, ??e by v???? hlas mali dosta??. Svoje body mus?�te da?? ??tyrom s????a??iacim!

Hlasovanie - VZOR : 1. Meno S????a??iaceho 2. Meno S????a??iaceho 3. Meno S????a??iaceho 4. Meno S????a??iaceho

Spo�??�tavania hlasov - Vyhodnotenie

Jednotliv?� kol??
Spo�??�tavanie hlasov bude nasledovn?�:
- Za 1. miesto 20 bodov
- Za 2. miesto 15 bodov
- Za 3. miesto 10 bodov
- Za 4. miesto 5 bodov

Wonder Championship '11
Bodovanie o celkov?�ho v?�??aza:
- Za 1. miesto (v kole) 10 bodov
- Za 2. miesto 8 bodov
- Za 3. miesto 6 bodov
- Za 4. miesto 5 bodov
- Za 5. miesto 4 body
- Za 6. miesto 3 body
- Za 7. miesto 2 body
- Za 8. miesto 1 bod

Vyhodnotenie kola bude vyhl??sen?� administr??torom v poslednom koment??ri a ??pecifickom obr??zku s grafom - pr?�klad.

Rada: Pred hlasovan?�m si pozrite v??etk??ch registrovan??ch ??�?astn?�kov (napr. mo??nostou Sideshow ).

NFS Wonder Championship '11:

Viac obr??zkov od jedn?�ho u???�vate�?a:
Plat?� jednoduch?� pravidlo. Obr??zok, ktor?? sa uploadol ako prv?? a spl??uje pravidl?? bude zaraden?? do s????a??e. Ostatn?� bud?? vymazan?�.

Rada: Pred t??m ako svoj obr??zok prihl??site do s????a??e, uploadnite si ho do svojej gal?�rie a potom sa rozhodnite �?i ho do s????a??e prihl??site.

Obr??zky, ktor?� nesplnili pravidl??:
Tieto obr??zky, ktor?� maj?? administr??torsk?� overenie Nepre??iel a v nadpise obr??zka NP (No Pass) bud?? ponechn?� (do za�?iatku hlasovania) ako inform??cia pre u???�vate�?a. U???�vate�? nebude zaraden?? do s????a??e (v danom kole) pre nesplnenie pravidiel.

Dodatok - pravidl??

- Mo??nos?? 5 dn?� uploadn???? obr??zkok, 5 dn?� hlasova??.
- Maxim??lna ve�?kos?? obr??zka 2 MB, form??t JPG a rozmery (viac pr?�slu??n?? podkateg??ria).
- Obr??zok mus?� by?? uroben?? formou screenshotu "softv?�rovo", tj. nejak??m programom (Fraps, ScreenShots, Taksi a pod.), pomocou OS ("PrtScr") alebo pomocou hry (zvy�?ajne kl??vesa F12).


?�pravy v grafickom editore:
�?o pravidl?? povo�?uj???
- Obr??zok zachyten?? v menu hry bez absol??tne ??iadneho z??sahu. Pr?�klad
- Obr??zok zachyten?? v hre. Pr?�klad
- Text ozna�?uj??ci autora. Pr?�klad

�?o pravidl?? nepovo�?uj???
- Umeleck?? ??pravu obr??zka v graf. editore Pr?�klad
- Sp??janie viacer??ch screenov na jedno obr??zkov?� pl??tno. Pr?�klad
- Orezanie obr??zka v graf. editore o nepotrebn?� pixelov?� plochy napr. ako s?? navig??tory a podobne. Pr?�klad
- ?�prava jasu a kontrastu at�?. Pr?�klad
- R??m�?ek, pr?�p. �?ierne pruhy hore a dole na obr??zku (16:9 efekt). Pr?�klad

pozn.: Kompresia na form??t JPG nie je definovan?? ako ??prava v graf. editore.

Rozmery obr??zka (v pixeloch):
S?? povolen?� v??etky obr??zky s nasleduc??cimi hodnotami: (N??zov rozl?�??enia v angli�?tine - po�?et pixelov, ???�rka x v????ka)

Pomer str??n 4:3
VGA 640x480
SVGA 800x600
XGA 1024x768
XGA+ 1152x864
SXGA 1280x960 / 1280x1024 (pomer str??n 5:4)
SXGA+ 1400x1050
UXGA 1600x1200
QXGA 2048x1536

Pomer str??n 16:10 (??irokouhl?� PC monitory):
Wide XGA 1280x800
WSXGA 1440x900
WSXGA+ 1680x1050
WUXGA 1920x1200
WQXGA 2560x1600

Pomer str??n 16:9 (niektor?� PC monitory, TV):
720p (1280x720)
1080i/p (1920x1080)
Wide XGA TV (1366x768)

Uveden?� pravidl?? platia pre v??etky kol?? Wonder Championship '11.
Pros?�m, do koment??rov p?�??te svoje nezrovnalosti oh�?adom pravidiel a bodovania.A najlep??ie nakoniec:

Celkov?? v?�??az (po 5. s????a??n??ch kol??ch) z?�ska vecn?? cenu (E??te st??le uva??ujeme) + status "NFSG Sen??t" (ak ho e??te nem??).
Druh?? a tret?� v porad?� z?�skavaj?? status "NFSG Sen??t" (ak ho e??te nemaj??).

V??hercov budeme kontaktova?? na e-mail, ktor?? uviedli pri registr??cii, celkov?�mu v?�??azovi odo??leme v??hru do 5 pracovn??ch dn?�.


Comment 1 to 11 of 11
Page: 1

Bast   [Jan 15, 2011 at 07:09 PM]
aka muzatka Mr. Green Takze ak som dobre pochopil, obrazok ktory ide do wonderu mozem predtym mat vo svojej gall Question
Agera   [Jan 15, 2011 at 07:16 PM]
Dede , ty si admin alebo neco podobne ?
AliRemix10   [Jan 15, 2011 at 09:54 PM]
znova instalovat UG2 sa mi neoplati...aj tak viem ze nevyhram... Confused
FastBoy   [Jan 15, 2011 at 09:59 PM]
to je slovo do boja teda...
Agera   [Jan 16, 2011 at 12:33 AM]
ja skusim ale neuspejem ako na talentovkach , no urobil som ich len ma neprijali Crying or Very sad
rusty   [Jan 16, 2011 at 02:17 AM]
Very Happy
M0M00   [Jan 16, 2011 at 10:59 AM]
Ta prečo mu nikto negratulujete??? Mr. Green Som milostivý nie? aj napriek všetkému tomu bordelu čo tu napáchal Mr. Green
Sonny_Rk   [Jan 16, 2011 at 11:17 AM]
A čo ked nemám Shift? Question
Remo   [Jan 16, 2011 at 11:39 AM]
paradoxne hra s najvacsim tuningovym a kreativnym potencialom je len v jednom kole....
Agera   [Jan 16, 2011 at 11:42 AM]
a dufam ze das neake japonske auto v shifte
Ondra   [Jan 16, 2011 at 12:29 PM]
super ... jen mi trochu vadí že jen 5 dní ale nějak to přežiju Neutral

Comment 1 to 11 of 11
Page: 1