GALLERY.needforspeed.sk

Need for Speed Galéria

Click to view full size image

1. NFS Shift Wonder - Nissan Silvia S15 - FAQ & Pravidl?? uploadovania s????a??n??ch a??t Skupiny C1

Nasleduj??ce riadky pozorne �??�tajte!

Uploadovanie obr??zkov - pravidl??:
1. Svoj obr??zok nebudete uploadova?? do svojich galeri?�, ale do gal?�rie s pr?�slu??n??m n??zvom, ktor?? sa v??m zobraz?� v mo??nostiach umiestnenia v????ho obr??zka. (Galerie)
2. Ka??d?? zo svojich obr??zkov pomenujte pod�?a vzoru: V???? Nick (Nadpis obr??zku)
3. Popis, k�???�?ov?� slov?? pravidl?? neur�?uj??.

ÄŽal??ie pravidl??:

- S????a??n??m autom je Nissan Silvia S15 z NFS Shift (podporovan?� hern?� platformy: PC, PS3, XBox360) (�?o aj samotn?? n??zov potvr�?uje), ??iadne obr??zky in?�ho auta nebud?? akceptovateln?�.
- Samotn?� auto a obr??zok je mo??n?� upravova?? pod�?a platn??ch pravidiel Skupiny C1 (Viac inform??ci?� FAQ NFS Wonder).
- Mo??ete uploadn???? iba jeden obr??zok! (Viac inform??ci?� FAQ NFS Wonder)
- Koment??re k jednotliv??m obr??zkom s?? povolen?�, riadia sa stanoven??mi pravidlami vo FAQu NFSG. V??minku bud?? tvori?? iba inform�?n?� obr??zky, ?�vod, Pravidl?? a Hlasovanie (??pecifick?? obr??zok ozna�?ovan?? t??mto screenom) ktor??ch pravidl?? s?? sp?�san?� v popise obr??zka.
- Trvanie registr??cie automobilov do s????a??e, resp. d�???ka trvania hlasovania s?? uveden?� v popise gal?�rie.
- Administr??torsk?? Team si dovo�?uje pod�?a platn??ch Pravidiel a FAQu NFSG vyl??�?i?? toho ??�?astn?�ka, ktor?? bude poru??ova?? platn?� pravidl??.
- Obr??zky s administr??torsk??m overen?�m Pre??iel s?? nemeniteln?�. To znamen??, ??e ??iadna zmena u nich nem?�??e nasta??.

Overenie registr??cie Adminstr??torom, homologiz??cia obr??zka:

Ka??d?? obr??zok sa pred za�?iatkom hlasovania overen?� administr??torom. Ak spln?� v??etky po??iadavky, v popise obr??zka bude nap?�san?� nasledovn?�:
Administr??torsk?� overenie - Meno administr??tora - Pre??iel

V pr?�pade ak by obr??zok nespl??oval pravidl??, bude nap?�san?� nasledovn?�:
Administr??torsk?� overenie - Meno administr??tora - Nepre??iel
Z d?�vodu:
- v??pis ch??b.

Pr?�padn?� fal??ovanie overenia bude znamena?? okam??it?� vyl??�?enie!

Administr??torsk?� overenie sa bude robi?? jednor??zovo. D??tum bude zazna�?en?? v popise gal?�rie.

Pravidl?? a postup hlasovania

Pravidl?? hlasovania
1. Hlasova?? mo??e ka??d?? iba raz!
2. Hlasuj??ci nem?�??e hlasova?? za seba.
3. Hlasovac?� thread je ozna�?en?? ??pecifick??m screenom sle�?ny :-).
4. V hlasovacom threade platia ??pecifick?� pravidl?? : - Na ni�? sa nereaguje, iba sa hlasuje!
5. Platn?? hlas je jedine ten, ktor?? bude spl??ova?? Pravidl?? hlasovania a Postup Hlasovania! (!)
6. Hlasovanie sa uzatv??ra a?? v uz??vierke hlasovania (uveden?� v popise gal?�rie alebo ni????ie v texte). Dovtedy je mo??n?� akejko�?vek zmeny v hlasovan?� mo??nos??ou edit.
7. Kontrola a spo�??�tanie hlasov bud?? uskuto�?nen?� a?? po uz??vierke hlasovania.
8. Hlasovanie u???�vate�?a, ktor?� nespln?� pravidl?? (po uz??vierke hlasovania) nebude bran?� do ??vahy a bude vymazan?�.


Postup hlasovania
Do svojho pr?�spevku v diskusi?� jednoducho �??�selne zorad?�te t??ch s????a??iacich o ktor??ch si mysl?�te, ??e by v???? hlas mali dosta??. Svoje body mus?�te da?? ??tyrom s????a??iacim!

Hlasovanie - VZOR : 1. momo 2. bobo 3. homo S????a??iaceho 4. mumo

Spo�??�tavanie hlasov - Vyhodnotenie
Spo�??�tavanie hlasov bude nasledovn?�:
- Za 1. miesto 4 bodov
- Za 2. miesto 3 bodov
- Za 3. miesto 2 bodov
- Za 4. miesto 1 bodov

Vyhodnotenie Fin??le bude vyhl??sen?� administr??torom v poslednom koment??ri a ??pecifickom obr??zku.

Rada: Pred hlasovan?�m si pozrite v??etk??ch registrovan??ch ??�?astn?�kov (napr. mo??nostou Sideshow ).

FAQ NFS Wonder:

Viac obr??zkov od jedn?�ho u???�vate�?a:
Plat?� jednoduch?� pravidlo. Obr??zok, ktor?? sa uploadol ako prv?? a spl??uje pravidl?? bude zaraden?? do s????a??e. Ostatn?� bud?? vymazan?�.

Obr??zky, ktor?� nesplnili pravidl??:
Tieto obr??zky, ktor?� maj?? administr??torsk?� overenie Nepre??iel a v nadpise obr??zka NP (No Pass) bud?? ponechn?� ako inform??cia pre u???�va??ela. U???�vate�? bu�? to do skon�?enia opravnej registr??cie svoje chyby naprav?� t??m, ??e uploadne �?a�????�, spr??vny obr??zok, alebo nebude zaraden?? do s????a??e pre nesplnenie pravidiel.

Dodatok - pravidl?? Skupiny C1

- Bodovac?� syst?�m 4-3-2-1 bodov.
- Mo??nos?? 7 dn?� uploadn???? obr??zkok, 7 dn?� hlasova??.
- Maxim??lna ve�?kos?? obr??zka 1,5MB a rozmery 3600x3600 pixelov.

?�pravy v grafickom editore:
�?o pravidl?? skupiny C1 povo�?uj?? / nepovo�?uj???
- Skupina C1 nem?? v tomto smere ??iadne obmedzenia.


Pros?�m, do koment??rov p?�??te svoje nezrovnalosti oh�?adom pravidiel a bodovania.


Comment 1 to 20 of 28
Page: 1 - 2

M0M00   [Sep 25, 2010 at 11:37 AM]
Pred súťažou nesmiete uploadnúť auto do svojej galérie!
Ondra   [Sep 25, 2010 at 12:08 PM]
S15 ?? proc ne Wink ... ale C2 by bylo lepsi
M0M00   [Sep 25, 2010 at 12:10 PM]
Prečo C2 lepšie?
Ondra   [Sep 25, 2010 at 12:11 PM]
neumim v PS Very Happy ...a asi nejsem sam
M0M00   [Sep 25, 2010 at 12:15 PM]
press ti môže niekto iný spraviť alebo nemusíš robiť pres Wink
Ondra   [Sep 25, 2010 at 12:17 PM]
Jullo se bude urcite nudit Laughing
M0M00   [Sep 25, 2010 at 12:25 PM]
Jj jak ho poznáme ja som už rezervovaný Very Happy
M0M00   [Sep 25, 2010 at 01:15 PM]
ta skoč do julka ne?
Domiand   [Sep 25, 2010 at 03:20 PM]
A ten battle co som ja navrhoval nebude ? Confused
AliRemix10   [Sep 25, 2010 at 03:30 PM]
a kedy bude koncit Wonder? len sa pytam lebo neviem ci zrobim/dokoncim auto vtedy ked daco bude v skole... Rolling Eyes neviem ci som blby ale neviem to najst Confused nejak nemam v poslednej dobe dobry den...co ma najviac nastvalo je ta noc vyskumnikov co bola v KE co bolo vcera tak nemam chut nanic...
M0M00   [Sep 25, 2010 at 05:09 PM]
pri albume to píše Wink
Bast   [Sep 25, 2010 at 05:26 PM]
Dede
LEYMRISH   [Sep 25, 2010 at 06:22 PM]
tak do tohto wonderu idem Smile
mihal93   [Sep 25, 2010 at 10:06 PM]
idem aj ja ... :d
M0M00   [Sep 26, 2010 at 01:11 AM]
ak nebude taká účasť ako čakám, tak shift wonder nebudem často opakovať Wink
Suspect.X   [Sep 26, 2010 at 08:10 AM]
mozno sa zapojim Wink
Ondra   [Sep 26, 2010 at 11:44 AM]
já doufám že účast bude dostatečná....aspon 10 aut ...
Remo   [Sep 26, 2010 at 12:10 PM]
skoda tej C1....v C2 by sa ukazalo,kto je naozaj dobry tuner.... Smile
panzer   [Sep 26, 2010 at 01:17 PM]
Veru tak, ako pise Remo.
jullo   [Sep 26, 2010 at 10:11 PM]
more všetci ma tu zneužívajú Laughing vravím kua možno sa zapojím možno ne a press možno dakomu spravím uvidím Mr. Green btw FAK JU Smile xD

Comment 1 to 20 of 28
Page: 1 - 2